Algemene voorwaarden

  0
  154

  The Workouts is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65635655.

  Toepasselijkheid

  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere training bij The Workouts. Door het sluiten van een online inschrijving of aankoop van strippenkaart of abonnement gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden

  b. Een training kan zijn: Bootcamp Workouts, Wandel Workouts, Personal Workouts, een Cursus of een Programma, aangeboden en/of verzorgd en/of mede verzorgd door The Workouts.

  c. The Workouts kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van The Workouts.

  Overeenkomst

  a. Een overeenkomst tussen The Workouts en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke dient te blijken uit (online) registratie.

  b. Wijzigen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van The Workouts.

  c. Aanmelden voor de reguliere trainingen dient te worden gedaan via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

  Strippenkaarten

  a. De strippenkaarten zijn beperkt geldig. De specifieke geldigheid is te vinden via de website van The Workouts. Als de geldigheidsduur is verlopen staan er geen trainingen meer open om te volgen.

  b. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden verlengd. The Workouts heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot verlenging wordt ingewilligd.

  c. Strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

  Prijzen

  De actuele prijzen van strippenkaarten, cursussen en programma’s staan op de website van The Workouts. The Workouts heeft het recht deze prijzen zonder opgaaf van reden aan te passen. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten, cursussen en programma’s.

  Deelname aan en afgelasting van een training

  a. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een training.

  b. The Workouts is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van TheWorkouts.

  c. The Workouts heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

  d. Buitengewone omstandigheden leveren voor The Workouts altijd overmacht op en ontheffen The Workouts van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is The Workouts ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

  e. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. The Workouts is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

  f. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer door The Workouts van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

  Aansprakelijkheid

  a. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.

  b. The Workouts is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

  c. The Workouts is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.

  d. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient hij/zij advies in te winnen bij een arts.

  e. The Workouts behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

  f. The Workouts is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.

  g. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

  Website, disclaimer en privacy

  a. The Workouts respecteert de privacy van de deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. The Workouts gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. The Workouts zal persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens van de deelnemer niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. The Workouts en door The Workouts ingeschakelde derden is/zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  b. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.theworkouts.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door The Workouts gemaakt, gecontroleerd en/of onderhouden. The Workouts aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

  c. De website www.theworkouts.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van The Workouts.